?

Log in

No account? Create an account
2006/12/31. НРКУ. Слово. Радіожурнал. Аудіо - Аудіо, відео та фото з України [entries|archive|friends|userinfo]
Аудіо, відео та фото з України

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

2006/12/31. НРКУ. Слово. Радіожурнал. Аудіо [Dec. 31st, 2006|11:13 pm]
Аудіо, відео та фото з України

ua_live

[laskavy]
Українське радіо
Слово. Радіожурнал
.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: est_
2007-01-01 12:16 pm (UTC)
Бугага, класно розбили російські начебто приказки як безграмотні переклади з грецької.
(Reply) (Thread)